x

VFUN 메시지

VFUN 로그인 하기

로그인 후 이용하실 수 있습니다.

goonzu

goonzu
Game is running.
본문으로 바로가기
178차
신청기간: 2023-02-10 ~ 2023-02-11
리그기간: 2023-02-14 ~ 2023-03-03
리그 종료
접기

공성 리그 대진표

[178차] 공성 리그
대진표는 매일 새벽 4시에 업데이트 됩니다.
날짜 1경기 2경기 3경기 4경기 5경기
2023-01-17
1일차
함흥[승]
-[패]
개성[승]
-[패]
경주[승]
-[패]
천안[승]
-[패]
부여[승]
-[패]
2023-01-18
2일차
개성[승]
함흥[패]
경주[승]
-[패]
천안[승]
-[패]
부여[승]
-[패]
-[승]
-[패]
2023-01-19
3일차
경주[승]
함흥[패]
개성[승]
천안[패]
부여[승]
-[패]
-[승]
-[패]
-[승]
-[패]
2023-01-20
4일차
함흥[승]
천안[패]
경주[승]
부여[패]
개성[승]
-[패]
-[승]
-[패]
-[승]
-[패]
2023-01-21
5일차
함흥[승]
부여[패]
천안[승]
-[패]
경주[승]
-[패]
개성[승]
-[패]
-[승]
-[패]
2023-01-22
6일차
함흥[승]
-[패]
부여[승]
-[패]
천안[승]
-[패]
경주[승]
-[패]
개성[승]
-[패]
2023-01-23
7일차
함흥[승]
-[패]
-[승]
-[패]
부여[승]
-[패]
천안[승]
-[패]
경주[승]
개성[패]
2023-01-24
8일차
함흥[승]
-[패]
-[승]
-[패]
-[승]
-[패]
개성[승]
부여[패]
경주[승]
천안[패]
2023-01-25
9일차
함흥[승]
-[패]
-[승]
-[패]
개성[승]
-[패]
경주[승]
-[패]
부여[승]
천안[패]
2023-01-26
10일차
함흥[승]
-[패]
개성[승]
-[패]
경주[승]
-[패]
천안[승]
-[패]
부여[승]
-[패]
2023-01-27
11일차
개성[승]
함흥[패]
경주[승]
-[패]
천안[승]
-[패]
부여[승]
-[패]
-[승]
-[패]
2023-01-28
12일차
경주[승]
함흥[패]
개성[승]
천안[패]
부여[승]
-[패]
-[승]
-[패]
-[승]
-[패]
2023-01-29
13일차
함흥[승]
천안[패]
경주[승]
부여[패]
개성[승]
-[패]
-[승]
-[패]
-[승]
-[패]
2023-01-30
14일차
함흥[승]
부여[패]
천안[승]
-[패]
경주[승]
-[패]
개성[승]
-[패]
-[승]
-[패]
2023-01-31
15일차
함흥[승]
-[패]
부여[승]
-[패]
천안[승]
-[패]
경주[승]
-[패]
개성[승]
-[패]
2023-02-01
16일차
함흥[승]
-[패]
-[승]
-[패]
부여[승]
-[패]
천안[승]
-[패]
경주[승]
개성[패]
2023-02-02
17일차
함흥[승]
-[패]
-[승]
-[패]
-[승]
-[패]
개성[승]
부여[패]
경주[승]
천안[패]
2023-02-03
18일차
함흥[승]
-[패]
-[승]
-[패]
개성[승]
-[패]
경주[승]
-[패]
부여[승]
천안[패]
(주)밸로프  |  대표이사 신재명  |  서울특별시 금천구 디지털로 130,601호 (가산동,남성프라자)
사업자등록번호 737-81-01610  |  통신판매업신고번호 2022-서울금천-3261  |  Tel 1599-4802  |  Fax 02-2026-1077  |  E-mail: gz-support@valofe.com  사업자정보확인
© VALOFE CO., LTD. All rights reserved.